Tutkimuksissa mikään psykoterapiasuuntaus ei näyttäydy ylivoimaisena, mutta tietyt terapeutit kyllä näyttäytyvät. Näitä terapeutteja ei erittele koulutuksen, tekniikoiden osaamisen tai työvuosien määrä vaan taitavuus vuorovaikutuksessa. He osaavat luoda vahvoja alliansseja erilaisten potilaiden kanssa ja samaistua asiakkaan kokemuksen nyansseihin. He ovat vakuuttavia, ilmaisevat itseään ja tunteita sujuvasti, sekä välittävät toiveikkuutta ja lämpöä.

Omassa kouluttautumisessa olisikin syytä kohdennetusti harjoitella ja terävöittää tehokkaiksi todettuja suhteessa olemisen taitoja erilaisten asiakkaiden kanssa. Tätä suosittelee myös amerikkalainen psykologiyhdistys APA. Haasteena onkin, että suurin osa opetuksesta perustuu suuntauksiin ja tekniikoihin.

Enkö kokemuksen myötä tule taitavammaksi?

Psykoterapian merkittävä haaste on, ettei koulutuksen eikä työkokemuksen määrä näytä tutkimuksissa parantavan tuloksia. Osa psykoterapeuteista jopa heikkenee kokemuksen karttumisesta huolimatta.

Siinä missä viulisti voi toistaa sorminäppäryysharjoituksia tai jalkapalloilija erilaisia muunnelmia vedoista, psykoterapeutti toimii ohi menevien potilastilanteiden kanssa vailla samanlaista kontrollia. Korjaavaa palautetta tulee vähän eikä suoriutumista pääse ulkopuolinen seuraamaan.

Psykoterapeutit kuitenkin arvostavat kouluttautumistaan ja panostavat siihen. Onkin epätodennäköistä että tulokset vastaavat monen omaa tuntumaa. Onneksi yleisestä trendistä huolimatta näyttää olevan osajoukko, joka kehittyy paremmaksi. Avain on löytää, miten tuet omaa kehitystäsi parhaiten, jos koulutustaso ja työkokemus eivät sitä takaa.

Psykoterapeutti ei ole yli-ihminen – tarvitset palautetta tietääksesi, missä mennään

Kehittymisesi tueksi tarvitset objektiivista palautetta suoriutumisestasi. Tutkimusten mukaan terapeutit usein yliarvioivat osaamisensa eivätkä ole tietoisia asiakkaan negatiivisista kokemuksista. Esimerkiksi tuhansien terapeuttien otoksessa kukaan ei kokenut olevansa keskivertoa huonompi!

Hyvien terapeuttien tiedetään paradoksaalisesti suhtautuvan terveellä epävarmuudella omaan osaamiseen ja valintoihin. Uskallus ja avoimuus hakea aktiivisesti rehellistä palautetta lienee eduksi. Kun tiedät kehityskohteesi ja mahdolliset sokeapisteesi, voit alkaa työstää niitä.

Parhaimmat psykoterapeutit harjoittelevat systemaattisesti

Hyvät psykoterapeutit etsivät itsestään kehittämiskohteita ja pyrkivät keräämään tietoa suoriutumisestaan. He näyttäisivät myös käyttävän enemmän aikaa systemaattiseen harjoitteluun (Chow et al., 2015).

Systemaattinen harjoittelu (deliberate practice) on keskeistä taitojen kehittämisessä. Kliiniseen kokemukseen verrattuna se on luonteeltaan työläämpää, toistoja edellyttävää ja määrätietoisempaa osaamisen kehittämistä.

Niin shakin, urheilun kuin musiikinkin huiput eroavat taitamattomammista kollegoistaan juuri systemaattisen harjoittelun osalta. Taidot pilkotaan osataitoihin, joita harjoitellaan kohdennetusti eri ulottuvuuksia systemaattisesti muunnellen. Palautteen saaminen on erittäin tärkeää.

Miten voin harjoitella käytännössä?

Harjoittelua varten tarvitset apua kehityskohteittesi tunnistamisessa. Voit hyödyntää esimerkiksi äänityksiä, videotallenteita tai asiakastilanteiden litterointia. Pyydä avuksesi myös jotakuta ulkopuolista kuten työnohjaajaa tai kollegaa.

Sama ihminen voi toimia palautteen antajana kehittymisestäsi. Tällöinkin hän tarvitsee tuekseen konkreettisen ikkunan työskentelyysi esimerkiksi tallenteiden kautta. Jatkuvaluontoiset voinnin tai allianssin seurannat potilastyössä tarjoavat myös tukea työskentelylle.

Haastavinta on ehkä luoda puitteet, että pystyt konkreettisesti harjoittelemaan ja arvioimaan edistymistäsi. Tämä voi tapahtua osin itsenäisesti tai esimerkiksi yhdessä kollegojen tai työnohjaajan kanssa. Parasta on, jos saat rakennettua ammatillisen yhteisön, joka tukee säännöllistä harjoitteluasi.

Juha Nieminen (FT), Helena Service (PsL)

Minduu haluaa tukea psykoterapeuttien kehitystä ja tarjoaa psykoterapian intensiivikoulutuksen systemaattisesta harjoittelusta. Koulutuksessa tunnistetaan omia kehityskohteita ja harjoitellaan konkreettisesti niissä edistymistä saaden henkilökohtaista opastusta. Katso alta lisätiedot koulutuksesta.

Paremmaksi psykoterapeutiksi – suunnitelmallisen kehittymisen intensiivikoulutus (4 koulutuspäivää)

Kouluttajat: Juha Nieminen (FT), Helena Service (PsL)

Koulutuksessa opit:
1) Mitä terapeutin toimia on tutkimuksissa yhdistetty parempiin terapiatuloksiin
2) Miten taidon jatkuvaa kehittymistä tuetaan
3) Tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi
4) Harjoittelemaan systemaattisesti taitavan kontaktin luomista erilaisten asiakkaiden kanssa

}

4 koulutuspäivää: 7.2.-14.3-2019

Uniikki LAB, Karjalankatu 2, Helsinki

Paikkamäärä: Max. 16